تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
تفسیر اثری 
علوم حدیث 
17.00 
خارج