سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
شورای علمی 
2006/09/23 
ادامه دارد 
مشاوره 
همکاری 
پژوهشکده علوم و معارف حدیث 
معاونت پژوهش و آموزش 
 
 
مدیریتی و پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
هیات علمی 
 
 
معاون گروه حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث و مبانی فهم حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری 
مدرس 
2003/09/23 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث ، فقه الحدیث ،  
تدریس 
مرکز تربیت مدرس خواهرن حوزه علمیه 
مدرس 
2003/09/23 
2004/06/20 
--- 
تدریس 
دانشگاه شاهد تهران 
مدرس 
2006/09/23 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه 
مدرس 
2004/03/20 
2006/03/20 
--- 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث قم 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث 
تدریس 
پردیس قم دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث و درایة الحدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث  
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
تاریخ و منابع حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مدرس 
 
 
صحیفه سجادیه 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه 
تدریس 
پردیس قم دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث و درایة الحدیث