سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
شورای علمی 
1385/07/01 
ادامه دارد 
مشاوره 
همکاری 
پژوهشکده علوم و معارف حدیث 
معاونت پژوهش و آموزش 
 
 
مدیریتی و پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
هیات علمی 
 
 
معاون گروه حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث و مبانی فهم حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث ، فقه الحدیث ،  
تدریس 
مرکز تربیت مدرس خواهرن حوزه علمیه 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
--- 
تدریس 
دانشگاه شاهد تهران 
مدرس 
1385/07/01 
ادامه دارد 
--- 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه 
مدرس 
1383/01/01 
1384/12/29 
--- 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث قم 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث 
تدریس 
پردیس قم دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث و درایة الحدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث  
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
تاریخ و منابع حدیث 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مدرس 
 
 
صحیفه سجادیه 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه 
تدریس 
پردیس قم دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ حدیث و درایة الحدیث